Vernatting natuurgebied

  • Aanbieding
  • Normale prijs €5,00
Inclusief belasting.


In 1938 kwam het Twentekanaal klaar met de nodige gevolgen voor het landgoed. Grote delen die voorheen erg nat waren (hiervan getuigen nog de bossen aangelegd op rabatten en de natte heideterreinen), begonnen langzaam te verdrogen. Er is al heel lange tijd overleg geweest om weer stromend water naar Ampsen te brengen, maar pas recentelijk met succes. Er bestond de wens om een aantal poelen weer van water te voorzien, en een heel belangrijke reden was het vullen van de gracht rondom het kasteel. Deze werd gevuld met grondwater dat onder het terrein van het kasteel werd weggepompt, en het vermoeden is dat dit een grote oorzaak is van het verzakken en scheuren van delen van het kasteel door inklinking van de grondslag. In 2017 is in samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel begonnen met de werkzaamheden om vanuit de Dortherbeek via bestaande en nieuw te graven watergangen weer water op Ampsen te krijgen. Dit water komt aan de noordkant Ampsen binnen, loopt uit in de gracht rondom het kasteel en stroomt dan via een overloop weg in zuidelijke richting.

Ampsen heeft de ambitie om meer met het water te doen. Zo willen we verschillende poelen die nu droog vallen weer van water voorzien. Ook bestaat de wens om in meer watergangen weer stromend water te krijgen. Dit is niet alleen fraai, het bied ook de vele dieren op Ampsen een drinkgelegenheid en daarbij heeft dit een positief effect op de verdroging van het landgoed. Het eerste project is al begonnen: de Sebastopol.

Sebastopol

In 1815 reisde J.A.C. van Nagell van Ampsen in het gevolg van de latere Koning Willem II naar Rusland om diens bruid Anna Paulowna op te halen. Verschillende plaatsen op Ampsen zijn nadien ter herinnering aan deze reis vernoemd, waaronder “Pad van Siberië”, “de Krim” en ook de poel Sebastopol.

Sebastopol ligt aan de noordkant van het landgoed in de voormalige Ampsense Marke, die  vanaf ca. 1860 grotendeels werd bebost. Een aantal kleinere heideterreinen in dit deel van het landgoed, het Ampsensche Veld, herinneren nog aan de vroegere uitgestrekte woeste gronden

De Sebastopol is een poel met een bijzondere vorm. Het centrum is gewoon een poel, maar eromheen liggen greppels. Deze greppels liggen in een ring om de poel heen, maar lopen niet allemaal rond. Het grootste deel loopt als het ware zigzag van de buitenrand naar het midden, maar enkelen lopen dood. Er is geen duidelijke reden in de archieven gevonden waarom dit zo is, maar aangenomen wordt dat vroeger met de aanleg beoogd werd een dagverblijf voor de eenden te creëren ten behoeve van de jacht. In de winterperiode stond er water in de poel, maar in droge zomers viel het waterpeil weg tot een minimum of zelfs helemaal droog.

De greppels waren veelal dichtgegroeid en verstopt. Op de rabatten (stroken verhoogde grond tussen de greppels) groeiden bomen. Het grootste deel van de poel was omringd met bos en struikgewas dat tot de oevers groeit. De poel met zijn ‘ringen’ viel dus grotendeels weg in de begroeiing.

Het is een grote wens om in de nabije toekomst aan boomkikkers leefruimte te bieden en de populaties kamsalamander te versterken, en daarom zullen de verschillende poelen op Ampsen geschikt gemaakt worden voor deze soorten, voor zover dit niet al het geval is. Ampsen speelt een belangrijke rol in het verbinden van verschillende geïsoleerde populaties door de centrale ligging tussen de populaties en in het geval van de kamsalamander doordat er gezonde populaties aanwezig zijn. Ampsen heeft evenwel de ambitie om ook op Ampsen de aanwezige kamsalamander populaties te versterken, en voor de boomkikker leefruimte te bieden. Deze poel kan een belangrijke schakel worden omdat dit de meest noordelijk gelegen poel van Ampsen is.

Om de poel prominenter in het landschap aanwezig te laten zijn, zijn de oevers en greppels grotendeels vrij gezet. Hierdoor komt de poel meer in de zon te staan, wat de in nabije poelen aanwezige kamsalamander ten goede zal komen. Ook is er een verbinding gemaakt met een watervoerende sloot, waardoor de poel nu weer jaarrond van water kan worden voorzien.

Door het vrijzetten en permanent van water te voorzien krijgen fijnbladige waterplanten als waterviolier, watervorkje en waterranonkel een kans (in kleine aantallen op het landgoed aanwezig), maar ook andere (bijzondere) soorten. In het drassige gebiedje tegen de poel aan groeit gagel, plukjes vossebes, plukjes veenmos en klokjesgentiaan. Om geschikt te zijn voor de boomkikker moet de poel na renovatie door onderhoud in een jong successiestadium blijven. Het vrijhouden van opslag doen we veelal met de hulp van onze vrijwilligers. De poel is nu grotendeels in oude glorie herstelt. Het enige dat nog rest is het aanplanten van verschillende inheemse struiken ter dekking van het wild. De realisatie van dit project is mogelijk gemaakt uit gelden van de familie en een subsidie van de stichting SBNL. De instandhouding van dit project zal de komende jaren aanvullend geld vragen om te voorkomen dat het weer helemaal overgroeid raakt met bramen en bomen.

Naast het herstellen van de historische en landschappelijke waarde, is het ook de bedoeling de ecologische waarde van het landgoed te verhogen. De Sebastopol is een onderdeel van meerdere toekomstige projecten op het landgoed om dit te bewerkstelligen. Doordat er weer stromend water op Ampsen is, is het plan voor het herstel/verbetering van habitat voor de boomkikker en de watersalamander heel reëel geworden.

Deze poel is niet vrij toegankelijk daar het in een rustgebied ligt, maar wordt wel bij onze georganiseerde excursies bezocht.